Published News

Quốc gia Trung Quốc ngừng thi môn lịch sử Hoa Kỳ cho các học sinh muốn du học Hoa Kỳ

https://medium.com/@w7mcmmm015/%C4%91%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-trung-qu%E1%BB%91c-d%E1%BB%ABng-thi-m%C3%B4n-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-m%E1%BB%B9-cho-nh%E1%BB%AFng-h%E1%BB%8Dc-sinh-mu%E1%BB%91n-du-h%E1%BB%8Dc-m%E1%BB%B9-9cffb600cbdf

Thủ đô Bắc Kinh - đất nước Trung Quốc ngày 20 - 6 - 2019 vừa qua đã ra lệnh ngừng các kỳ thi tín chỉ đại học khi còn học phổ thông AP Cụ thể có môn lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới, lịch sử các quốc gia châu